Kozmické ptačí louky pomáhají udržení vody v krajině

Příroda dnešních Kozmických ptačích luk to měla v sedmdesátých letech minulého století těžké. Krajina byla odvodněna a terén srovnán, aby se dal jednoduše obhospodařovat. Dnes zde díky obnově původní říční krajiny najdeme opět tůně a pestré kvetoucí louky, které jsou vyhledávaným domovem hlavně pro ptáky, obojživelníky i chráněnné rostliny.

Kozmické louky byly zařazen mezi inspirativní projekty v soutěži Adapterra Awards. Zda zvítězili, se dozvíme 4.11.

Kozmické ptačí louky fungují jako “houba”: dokáží v krajině účinně zadržet vodu. Pomáhají nejen v období sucha, ale i při jarním tání, deštích a možných záplavách. Mokřady navíc efektivně pomáhají vyrovnávat teplotu v oblasti. Díky postupnému uvolňování vody umožňují květnaté louky v obdobích sucha život nejen v mokřadu, ale i jeho okolí. Opět zde zahlédnete ptáky jako čejku chocholatou, břehouše černoocasého nebo hohola severního, řadu obojživelníků a bzučící hmyz. Mokřady tak zvyšují hodnotu místní kulturní krajiny.

Už v první etapě na jaře 2014 tvořila vodní hladina 35-40 % ze 13 hektarů Kozmických ptačích luk. Součástí přestavby byly i tůně určené mimo jiné pro kuňky obecné, blatnice skvrnité a čolky velké, kteří dnes v lokalitě nacházejí velmi vhodná stanoviště. Dříve neohleduplný pokos trávy byl přizpůsoben potřebám modrásků i bahňáků. Pro vzdělávací i rekreační účely byla vybudována ptačí pozorovatelna, díky které návštěvníci neruší klid opeřenců.

V průběhu zimy mezi lety 2017 a 2018 prošly louky druhou etapou úprav. Bylo vytvořeno celkem jedenáct vodních objektů různých hloubek, velikostí a s pozvolným sklonem břehů. Soustava pravidelně zaplavovaných tůní z potoka Přehyně a stálých vodních ploch navazuje na první etapu a hned v pilotní sezóně zde zahnízdila řada druhů ptáků. Nové tůně využily i ropuchy zelené nebo skokani. Mokřadní plocha dnes dosahuje 52 hektarů.

S ohledem na regeneraci stávajících podmáčených ploch chystá společnost třetí etapu, která se od předešlých odlišuje, protože umožní přirozený rozliv vody do luk. Podpoří bohatou mokřadní květenu a otevře širokou potravní nabídku pro bahňáky, kteří svými dlouhými zobáky vypichují potravu z vlhké zeminy.

Údržba zahrnuje dvě seče trávy, které jsou naplánované šetrně s ohledem nejen na rostliny a hmyz, ale také na hnízdící ptáky. Náklady na seče se pohybují okolo 120 tisíc korun ročně.

Vybudování Kozmických ptačích luk bylo časově a finančně náročné. Lokalita nevznikala jako státní ochrana přírody, ale z popudu jednotlivce – Kamila Lisala ze základní organizace Českého svazu ochránců přírody (ZO ČSOP) Ochránce. Celkové náklady dosahují 28 milionů korun.

Projekt byl financován z vlastních zdrojů, společností Semix Pluso, také z evropského Operačního programu životního prostředí, Programu péče o krajinu a Podpory obnovy přirozených funkcí krajiny Ministerstva životního prostředí.

Ptačí pozorovatelna vznikla za finanční podpory Net4Gas, Českého svazu ochránců přírody a společnosti Semix Pluso.

Původní stav

V sedmdesátých letech minulého století proběhlo na Hlučínsku rozsáhlé odvodnění a srovnání terénu. Tok řeky byl odkloněn. Vysušení území sice vytvořilo pravidelný zdroj sena, ale původní plán přeměnit louky na ornou půdu zkrachoval. Postupným znehodncením území byly louky ochuzené o orchidej prstnatec májový a další druhy. Příčinou bylo hnojení, mulčování, nevhodně načasované sekání trávy nebo výsadba smrků. Kozmické louky také dříve patřily k významným hnízdištím břehouše černoocasého. Před odvodněním v lokalitě hnízdily také bekasiny otavní a vodouši rudonozí.

Napsat komentář